Internet
....ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่เว็บไซด์ของศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ...
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และมีผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล" (Mahidol University : Center for Intellectual Property Management :MUCIP) เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับโอนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมาดำเนินการ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ

1. การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Creation)
2. การคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
( Protection )
3. การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
(Utilization)
4. การบังคับใช้สิทธิ
(Enforcement)
 
      เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
      เรื่อง การแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลความลับทางการค้า
 
ขอเชิญเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอเชิญ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด "สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2556" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอเชิญ นักศึกษา และอาจารย์(ในฐานะที่ปรึกษา) ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดใน "โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสวนาหัวข้อ "วัคซีน:โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย" (Vaccine:Opportunities and Challenges for Thailand)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
 
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญเข้าร่วม รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 :MU Innovation Forumในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม A204 อาคารสมเด็จพระศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดสัมมนา โครงการการพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ"การพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8 " ขอเลื่อนจากเดิมในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.45-12.30 น. ณ ห้องประชุม B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
งานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Visitors Number : 23948
 
      มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่มีศักยภาพพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้ในรูปแบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี , การร่วมวิจัยและพัฒนา , การรับจ้างวิจัย ฯลฯ ซึ่งผลงาน ที่มีการผลิตและจำหน่าย ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น
 
Siriraj Stand up wheelchair เครื่องระบายความความชื้น สำหรับอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน
(Aero Dry)
เบาะรองนอนเยล ป้องกันการเกิด แผลกดทับ "แผ่นรองบุญช่วย"
 
 
หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
รู้เฟื่อง เรื่องน่ารู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การสร้าง/ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
คลังนวัตกรรม
การสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน
งานบริการนักวิจัย
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา
Link ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
 
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
 
 

 

Last update : 19 June 2012